ee

Lietošanas noteikumi

"www.latvijasdzimtas.lv" vēstures portālu (ar apakšdomēniem) (saīsinātais nosaukums – Latvijas dzimtas ) uztur SIA RENIV, reģ. Nr. 40103241367 , kam pieder domēna "www.latvijasdzimtas.lv" un tā apakšdomēnu lietošanas tiesības.

Pamatojoties uz Latvijas dzimtas izvirzītajiem mērķiem:
Veicināt Latvijas arhīva avotu (www.raduraksti.lv) rokrakstu pārrakstīšanu elektroniskā formātā, lai to varētu izmantot mūsdienu jaunieši, nākamās paaudzes un citi dzimtu pētniecības entuziasti, kuriem senie rokraksti un valodas (krievu, vācu, poļu) nav salasāmas un saprotamas.
Popularizēt dzimtas koku veidošanu, lai veicinātu savu sakņu, identitātes, latvietības un Latvijas vēstures apzināšanu.
Uzkrāt un popularizēt informāciju (vizuālu, tekstuālu vai digitālu) par Latvijas baznīcām, muižām un citiem vēsturiskiem objektiem
Veicināt novadpētniecības popularizēšanu Latvijā
Saglabāt un popularizēt latviešu likteņstāstus un atmiņas
Platforma šo izvirzīto mērķu īstenošanai ir Latvijas dzimtas.
Latvijas dzimtas vēstures portāla saturs lietotājiem ir pieejams bez maksas.
Persona Latvijas dzimtas vēstures portālu var lietot kā viesis.
Lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot Latvijas dzimtas vēstures portāla pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.
Latvijas dzimtas vēstures portāla lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem – fiziskām vai juridiskām personām, valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem un amatpersonām, kas lasa, iesūta, komentē, pārpublicē vai citādi izmanto Latvijas dzimta portāla saturu.
Latvijas dzimtas vēstures portāla īpašniekiem ir tiesības grozīt Latvijasdzimtas portāla lietošanas noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī Latvijas dzimtas vēstures portālā.
Viesiem ir iespēja tiešsaistē avoti.latvijasdzimtas.lv papildināt un pārrakstīt Latvijas arhīva (www.raduraksti.lv) rokrakstus, tādējādi piedaloties kopdarbā. Visi papildinājumi tiek publicēti pēc moderācijas.
Personai (viesim) ir iespēja iesūtīt pārrakstītos arhīva avotus, vēsturiskos materiālus, attēlus un citu informāciju (turpmāk tekstā Materiālus) elektroniskā formātā (Latvijas dzimtas vēstures portāla darbības kontekstā) uz kontaktos norādīto e-pasta adresi vai datu nesējā uz kontaktos norādīto juridisko adresi.
Nosūtot materiālu, Latvijas dzimtas vēstures portāla viesis (Persona) vienlaicīgi izsniedz Latvijas dzimtas vēstures portālam neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa atļauju publicēt un izplatīt iesūtīto materiālu, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi.
Iesūtot materiālus Latvijas dzimtas vēstures portālā, Persona (viesis) saglabā anonimitāti, bet viesis var arī lūgt norādīt iesūtītāju vai autora, tas ir savu vārdu un uzvārdu. Iesūtītājs nes atbildību, ka viņa iesūtītais materiāls ir iegūts tiesiskā ceļā, ir precīzs un autentisks. Latvijas dzimtas portāls nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā.
Personai (viesim) ir tiesības labot iesūtīto materiālu saturu, nosūtot uz kontaktos norādīto e-pastu elektronisku failu vai datu nesējā uz juridisko adresi laboto saturu pilnā apmērā, pievienojot piezīmi “Precizēts” vai “Labots”. Latvijas dzimtas vēstures portāls kļūdaino saturu aizstāj ar precizēto.
Latvijas dzimtas vēstures portāls brīvi izvērtē vai iesūtītie materiāli ir publicējumi un/vai atbilst Latvijas dzimtas vēstures portāla darbības virzienam.
Latvijas dzimtas vēstures portālam nav pienākums identificēt materiālu iesūtītāja identitāti, jo Latvijas dzimtas vēstures portāla rīcībā nav šādu resursu un portālā netiek publicēta sensatīva informācijas- personas datu aizsardzības vai autortiesību objekti.
Gadījumā, ja Viesis konstatē, ka Latvijas dzimtas vēstures portālā ir publicēts personas datu aizsardzības objekts- viņa, dzīvas personas dati, tad Viesa pienākums ir ziņot uz juridisko adresi, nosūtot ierakstītu vēstuli. Vēstules sūtītājam jābūt personai, kuras dati publicēti un brīvā formā jāpiesaka datu izņemšana, norādot linku, kurā atrodami viņa personas dati. Latvijas dzimtas vēstures portāls nekavējoties (pēc vēstules sanemšanas) kļūdu novērsīs.
Latvijas dzimtas vēstures portāls Personas datu apstrādi Latvijas dzimtas portāls īsteno saskaņā ar Privātuma politiku.
Latvijas dzimtas sīkdatņu politika tiek realizēta saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.
Latvijas dzimtas vēstures portāls neatbild par kļūdām vai neprecizitātēm, kas var būt radušās roktakstu pārrakstīšanas rezultātā un ir publicētas Latvijas dzimtas vēstures portālā. Viesu pienākums ir pārliecināties par datu precizitāti www.raduraksti.lv, salīdzinot tos ar Latvijas dzimtas vēstures portālā publicēto.
Latvijas dzimtas vēstures portāla saturu iespējams meklēt un atlasīt, izmantojot filtru un ar to dalīties sociālajos tīklos.
Latvijas dzimtas vēstures portālā sadaļā “Baznīcas grāmatas” publicētos (pārrakstītos) personu ierakstus ikviens viesis drīkst izmantot savām vajadzībām- nekomerciāliem nolūkiem, bez iepriekšējas saskaņošanas. Pārrakstītie personu ieraksti nav autortiesību objekts, kas tapuši kā kopdarbs uzbrīvprātības principa.
Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Latvijas dzimtas vēstures portālu pieder tikai un vienīgi SIA”RENIV”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti Latvijasdzimtas.lv un trešajām personām.

Visi strīdi starp Latvijasdzimtas vēstures portālu un portāla viesiem tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.